• โทร.044-756052
  • webmaster@mai.go.th

รายงานการเงิน การคลัง

งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2565

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

       

23 ธ.ค. 65 330