• โทร.044-756052
  • webmaster@mai.go.th
ข้อมูลประชากร

 

ประชากรทั้งสิ้น จำนวน 12,747 คน แยกเป็นชาย 6,328 คน หญิง 6,419คน มีความหนาแน่นเฉลี่ย 191คน/ตารางกิโลเมตร และมีจำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น 3,452 ครัวเรือนแยกออกเป็นรายหมู่บ้านได้ดังนี้

หมู่บ้าน ชาย หญิง รวม ครัวเรือน
หมู่ที่ 1 324 354 678 190
หมู่ที่ 2 517 574 1091 341
หมู่ที่ 3 302 312 614 150
หมู่ที่ 4 311 346 657 161
หมู่ที่ 5 389 400 789 180
หมู่ที่ 6 514 518 1032 251
หมู่ที่ 7 485 457 942 202
หมู่ที่ 8 369 365 734 182
หมู่ที่ 9 472 441 913 233
หมู่ที่ 10 457 478 935 252
หมู่ที่ 11 470 404 874 192
หมู่ที่ 12 504 530 1034 256
หมุ่ที่ 13 318 329 647 148
หมู่ที่ 14 292 306 598 130
หมู่ที่ 15 252 247 499 76
หมู่ที่ 16 220 212 432 99

 

 

เพศชาย

เพศหญิง

อายุ (ปี) จำนวน(คน) อายุ(ปี) จำนวน(คน)
น้อยกว่า 1 ปี 46 น้อยกว่า 1 ปี 33
1-2 114 1-2 103
3-5 188 3-5 177
6-11 467 6-11 434
12-14 240 12-14 241
15-17 257 15-17 225
18-25 643 18-25 663
26-49 1,938 26-49 194
50-60 644 50-60 735
60 ขึ้นไป 665 60 ขึ้นไป 879
รวม 5,202 รวม 5,434