• โทร.044-756052
  • webmaster@mai.go.th
สมาชิกสภาเทศบาล


นายประเสริฐ อั่วกลาง
ประธานสภาเทศบาล 0828689619

นายเสกสรรค์ ระแวกกลาง
รองประธานสภาเทศบาล 0848689619

นายพิทักษ์ เทียบกลาง
เลขานุการสภา 091-8356032

นางประกายเดือน สงโนนสูง
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 0883829504

นางสีนวน สุวรรณกลาง
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 0821016090

นายอิฐิสาร เมี้ยนกลาง
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 0862444409

นายไพโรจน์ เพ็งกลาง
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 0813899580

นางสมศรี ชูห์ดิน
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 0835453397

นางสุกัญญา ชำนาญนาค
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 0810645451

นายอานนท์ วีระรักษ์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 0945150008

นายเอกชัย ปูนกลาง
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 0898648077

นายบุญทวน เมืองกลาง
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 0930059147

นายอำนาตร์ ซื่อสัตย์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 0821333945