• โทร.044-756052
  • webmaster@mai.go.th
ประวัติเทศบาล

 

ประวัติเทศบาลตำบลใหม่

     เทศบาลตำบลใหม่  ตั้งอยู่ในพื้นที่อำเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา  เป็นเทศบาลที่ได้เปลี่ยนแปลงฐานะจากองค์การบริหารส่วนตำบล  ตามมาตรา  ๔๒  แห่งราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่  ๕)  พ.ศ. ๒๕๕๖  และ  มาตรา  ๗  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.  ๒๔๙๖  จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลใหม่  เป็นเทศบาลตำบลใหม่  เมื่อวันที่ ๑๘  กรกฎาคม  ๒๕๕๑