• โทร.044-756052
  • webmaster@mai.go.th
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


นายศิริ คุ้มกลาง
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ

นางศุภญาดา ศิริประภา
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ว่าง
นักวิชาการสุขาภิบาล (ปก./ชก.)

-ว่าง-
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ปง./ชง.

นางสาวรัตน์ติกานต์ พรมกลาง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายบัญชา ห่างกลาง
พนักงานขับรถยนต์

นายกล้าณรงค์ เมืองกลาง
พนักงานขับรถยนต์

นายสืบ โคนจอหอ
คนงานประจำรถขยะ

นายสุนทร แจ่มกลาง
คนงานประจำรถขยะ

นายสม สุวรรณัง
คนงานประจำรถขยะ

นายอภัย กระสายกลาง
พนักงานขับรถยนต์ (รถบรรทุกขยะ)

นายโชน ห่วงกลาง
คนงานประจำรถขยะ

นายสมพงษ์ อบทองหลาง
คนงานประจำรถขยะ

นายเนติพงษ์ กุมมาน้อย
คนงานประจำรถขยะ

นายสันทัด เกรฟเวส
คนงาน

นายมาโนช สิงห์หอม
พนักงานขับรถยนต์(รถกู้ชีพ)

นายอนุรักษ์ สุหร่าย
พนักงานขับรถยนต์