• โทร.044-756052
  • webmaster@mai.go.th
ผลิตภัณฑ์ OTOP

สินค้าชุม เห็ดนางฟ้า ตำบลใหม่ กลุ่มอาชีพเห็ดนางฟ้า หมู่.1 บ้านหัวถนน ตำบลใหม่ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 

 สินค้าชุมชน ขนมนางเล็ด บ้านดอนม่วง กลุ่มอาชีพขนมนางเล็ดบ้านดอนม่วง หมู่ 5 ตำบลใหม่ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา