• โทร.044-756052
  • webmaster@mai.go.th
กองสวัสดิการสังคม


นางเสน่ห์ นกกลาง
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

นางสาวสมหมาย ห่วงกลาง
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวประภาพร น้อยกลาง
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวพิชาญา คำจันทร์
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นายสนธยา ชลอกลาง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน