• โทร.044-756052
  • webmaster@mai.go.th
หัวหน้าส่วนราชการ


นางสาวอุษา เผื่อนกลาง
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการ ปลัดเทศบาล 0945313663

นางสาวอุษา เผื่อนกลาง
รองปลัดเทศบาล 0945313663

นางเสาวนีย์ ศรีพุทธรินทร์
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล 0934906861

นางสาวนันทิชา อุตเสนา
ผู้อำนวยการกองคลัง 0868660011


นายศิริ คุ้มกลาง
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและฯ 0812660250

นายศิริ คุ้มกลาง
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร 0812660250


นางเสน่ห์ นกกลาง
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม 0943759889

ว่าง
ผู้อำอวยการกองการศึกษา