• โทร.044-756052
  • webmaster@mai.go.th
หมู่บ้าน/ชุมชน

 

จำนวนหมู่บ้าน  16 หมู่บ้าน
จำนวนหมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลใหม่  เต็มทั้ง  16 หมู่บ้าน ได้แก่

หมู่ที่ 1 บ้านหัวถนน หมู่ที่ 9 บ้านถนนถั่ว
หมู่ที่ 2 บ้านสี่เหลี่ยม หมู่ที่ 10 บ้านถนนถั่ว
หมู่ที่ 3 บ้านหนองโสน หมู่ที่ 11 บ้านเกรา
หมู่ที่ 4 บ้านเพราม หมู่ที่ 12 บ้านใหม่  
หมู่ที่ 5 บ้านดอนม่วง หมู่ที่ 13 บ้านดอนมัน
หมู่ที่ 6 บ้านจันดุม  หมู่ที่ 14 บ้านหนองโสนพัฒนา
หมู่ที่ 7 บ้านท่าระแวก   หมู่ที่ 15 บ้านใหม่ดอนเปล้า
หมู่ที่ 8 บ้านใหม่กลอ หมู่ที่ 16 บ้านเกราพัฒนา

 

 จำนวนชุมชน  18 ชุมชน

1. ชุมชนหัวถนน 10. ชุมชนถนนถั่ว หมู่ 9
2. ชุมชนสี่เหลี่ยม 11. ชุมชนถนนถั่ว หมู่ 10
3. ชุมชนหนองย่าขาว 12. ชุมชนบ้านเกรา
4. ชุมชนหนองโสน 13. ชุมชนบ้านใหม่
5. ชุมชนเพราม 14. ชุมชนดอนมัน
6. ชุมชนดอนม่วง 15. ชุมชนหนองโสนพัฒนา
7. ชุมชนจันดุม 16. ชุมชนข่อยงาม
8. ชุมชนท่าระแวก 17. ชุมชนใหม่ดอนเปล้า
9. ชุมชนใหม่กลอ 18. ชุมชนเกราพัฒนา