• โทร.044-756052
  • webmaster@mai.go.th
หน้าที่กองสวัสดิการสังคม

กองสวัสดิการสังคม  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ งานจัดทำแผนงานด้านการพัฒนาสังคม  ด้านสวัสดิการสังคม  และด้านสังคมสงเคราะห์  งานพัฒนาระบบ  รูปแบบมาตรการ และวิธีการพัฒนาสังคม การจัดสวัสดิการสังคม  และการสังคมสงเคราะห์ที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของประชาชน งานพัฒนาชุมชน  งานสำรวจและจัดตั้งคณะกรรมการชุมชน  งานจัดระเบียบชุมชน  งานส่งเสริมสนับสนุนการจัดสวัสดิการสังคม แก่เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส  งานฝึกอบรมและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน  งานสังคมสงเคราะห์เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ทุพพลภาพ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ไร้ที่พึ่ง ผู้ประสบภัยพิบัติต่าง ๆ  งานสงเคราะห์เด็กและเยาวชน ผู้พิการทางร่างกายและสมอง  งานสงเคราะห์เด็กและเยาวชนผู้ถูกทอดทิ้ง เร่ร่อน  ไร้ที่พึ่ง ถูกทำร้ายร่างกาย  งานส่งเสริมสวัสดิภาพเด็กและเยาวชนที่ประพฤติตนไม่เหมาะสมแก่วัย  งานสงเคราะห์ครอบครัวที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินชีวิตในครอบครัว  งานด้านจิตวิทยา  งานจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ  การสงเสริมและพัฒนาอาชีพ ฯลฯ  งานบริการข้อมูล  สถิติ  ช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการ งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย  โดยแบ่งส่วนราชการภายใน จำนวน  3  งาน  ดังนี้  1.งานพัฒนาชุมชน  2. งานสังคมสงเคราะห์ 3. งานสวัสดิดภาพเด็กและเยาวชน