• โทร.044-756052
  • webmaster@mai.go.th
วัด/โรงเรียน

 

การศึกษา
        โรงเรียนประถมศึกษา 6 แห่ง โรงเรียนมัธยมศึกษา – แห่ง มีจำนวนนักเรียนดังนี้

ชั้น โรงเรียนบ้านดอนม่วง โรงเรียนบ้านใหม่คุรุราษกร์พัฒนา โรงเรียนบ้านถนนถั่ว โรงเรียนโพธารารามพิทยาคม โรงเรียนบ้านหนองจำปา โรงเรียนกันเกราพิทยาคม
อนุบาล 10 19 15 20 7 14
ป.1 18 15 19 8 3 21
ป.2 12 9 21 23 8 24
ป.3 12 12 25 9 7 24
ป.4 13 13 19 19 6 22
ป.5 14 13 17 23 4 18
ป.6 8 19 35 19 18 22
ม.1 15 15 34 18 5 17
ม.2   18   19   20
ม.3   16   22   23
รวม   17   16   28

 

 

 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๒ แห่ง มีจำนวนเด็กเล็กดังตารางต่อไปนี้

ปี ชาย หญิง รวม
2555 36 70 105
2556 59 71 130
2557 73 70 143
2558 74 82 156

 

เทศบาลตำบลใหม่ ได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนเด็กก่อนวัยเรียน อนุบาล 2 ขวบครึ่ง จำนวน 2 ศูนย์    ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเทศบาลตำบลใหม่ มีบุคลากรครูผู้ดูแลเด็กอนุบาล จำนวน 2 คน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเกรา มีบุคลากรครูผู้ดูแลเด็กอนุบาล จำนวน 4 คน

 

สถาบันและองค์กรทางศาสนา
วัด  8 แห่ง

- วัดใหม่กลอ      

- วัดจันดุม

- วัดถนนถั่ว      

- วัดดอนม่วง

- วัดใหม่รุ่งอรุณ    

- วัดโพธาราม

- วัดบ้านเกรา        

- วัดหนองโสน