• โทร.044-756052
  • webmaster@mai.go.th
สำนักปลัด


นางเสาวนีย์ ศรีพุทธรินทร์
หัวหน้าสำนักปลัด

นางสาวจิราลักษณ์ เอนกนันท์
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นางสาวสุกัญญา สุจริตภักดีกุล
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นายเตชินท์ แฟมไธสง
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ

สิบเอกวินัย สุขมาก
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นายพีรยุทธ พรกลาง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

นายพิทักษ์ เทียบกลาง
นิติกรชำนาญการ

จ.อ.พงศธร เตรนะกาโย
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

นายเริงศักดิ์ วงศ์กลาง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นางสายทอง ชลอกลาง
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล

นางสาววิไล เพ็ญโคกกรวด
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายสำรวย ปลั่งกลาง
พนักงานขับรถยนต์

นายทรงศักดิ์ แดงหมื่นไวย
แม่บ้าน

นายศิริชัย วงษ์กลาง
พนักงานขับรถยนต์ (รถบรรทุกน้ำ)

นายปรีดา อักษรวุฒิ
พนักงานขับรถยนต์

นายถนอง ลายกลาง
พนักงานดับเพลิง

นายธีรวรรณ ประชิดกลาง
พนักงานดับเพลิง

นางสาวสุชาริณี นิลงาม
คนงาน