• โทร.044-756052
  • webmaster@mai.go.th
สภาพทางเศรษฐกิจ

 

สภาพทางเศรษฐกิจ

ประชากรส่วนใหญ่ในเขตเทศบาลตำบลใหม่ ประกอบอาชีพเกษตรกรรม รับจ้างทั่วไป ค้าขาย และรับจ้างทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม การทำเกษตรกรรม ได้แก่ การทำนา การทำไร่ ข้าวโพด อ้อย ถั่วต่างๆ การปลูกผลไม้ ได้แก่ มะขาม มะม่วง ขนุน มะพร้าว ฝรั่ง การปลูกพืชต่างๆ เช่น คะน้า ผักกาด มะเขือ พริก สัตว์ที่เลี้ยง ได้แก่ โค กระบือ สุกร เป็ด ไก่ เป็นต้น

 

หน่วยธุรกิจในเขตเทศบาลตำบลใหม่


- ปั๊มน้ำมัน 1 แห่ง
- ร้านค้าวัสดุก่อสร้าง 2 แห่ง
- โรงสี 10 แห่ง
- โรงงานรีไซเคิล 1 แห่ง
- สหกรณ์เพื่อการตลาด (สกต.) 2 แห่ง