• โทร.044-756052
  • webmaster@mai.go.th
หน้าที่หน่วยตรวจสอบภายใน

หน่วยตรวจสอบภายใน   มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ  งานจัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำปี  งานการตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้ของเอกสารการเงิน การบัญชี เอกสารการรับการจ่ายเงิน ทุกประเภท  ตรวจสอบการเก็บรักษาหลักฐานการเงิน  การบัญชี  งานตรวจสอบการสรรหาพัสดุและทรัพย์สิน การเก็บรักษาพัสดุและทรัพย์สิน  งานตรวจสอบการทำประโยชน์จากทรัพย์สินของเทศบาล  งานตรวจสอบ ติดตามและการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงานโครงการให้เป็นไปตามนโยบาย วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผลและประหยัด  งานวิเคราะห์และประเมินความมีประสิทธิภาพ  ประหยัด คุ้มค่า ในการใช้ทรัพยากรของส่วนราชการต่าง ๆ งานประเมินการควบคุมภายในของหน่วยงานรับตรวจ งานรายงานผลการตรวจสอบภายใน  งานบริการข้อมูล  สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำแนวทางแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงานแก่หน่วยงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย