• โทร.044-756052
  • webmaster@mai.go.th
สภาพทางสังคม

 

สภาพทางสังคม

ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง ทั้งหมดจำนวน 8,522 คน

ผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลใหม่ครั้งล่าสุด เมื่อปี พ.ศ. 2556 รวม 7,466 คน คิดเป็นร้อยละ 83.04 ของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง