• โทร.044-756052
  • webmaster@mai.go.th
ประกาศ/คำสั่ง

ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลใหม่ สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2565 และสมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2566

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

เทศบาลตำบลใหม่    

7 มิ.ย. 65 268