• โทร.044-756052
  • webmaster@mai.go.th
รายงานการเงิน การคลัง

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

เทศบาลตำบลใหม่    

23 เม.ย. 64 379