• โทร.044-756052
  • webmaster@mai.go.th


 

วิสัยทัศน์การพัฒนา “ คุณภาพชีวิตที่ดี มีชุมชนน่าอยู่ ผู้นำมีความเข้มแข็ง  บึงกลอแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ ภูมิทัศน์ตำบลสวยงาม  ยึดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ”

 

 

      โครงการอบรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมของเทศบาลตำบลใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2567 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2567 ..>>>


     วันที่ 6 มีนาคม 2567 ณ เทศบาลตำบลใหม่ (หอประชุมชั้น 2) นายกานต์นิธิ ชำนาญนาค นาย..>>>


     ขอเชิญผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อเทศบาลตำบลใหม่ ร่วมเป็นส่วนหนึ่่งในการ ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส..>>>ข่าวประชาสัมพันธ์
1 การรับฟังความคิดเห็นเพื่อประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูฏสร้าง พ.ศ.2562    
2 ประกาศเทศบาลตำบลใหม่ เรื่อง รายงานการรับเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566    
3 โครงการอบรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมของเทศบาลตำบลใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2567
4 
การประเมินผลสัมฤทธิ์ของพระราชบัญญัติของโรงแรม พ.ศ.2567    
5 การประชุมมอบนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) และสร้างวัฒนธรรมองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567    
6 ประชาสัมพันธ์ รับโอนพนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่น    
7 การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างกฎหมายกระทรวงกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดการสิ่งปลูกปฎิกูลและมูลฝอย พ.ศ.    
8 แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566     
9 แนวทางปฏิบัติ Dos & Don’ts ประจำปี 2567     
10 สถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2566 รอบ 12 เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม 2565 - กันยายน 2566) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566     
เทศบาลตำบลใหม่

นายกานต์นิธิ  ชำนาญนาค

นายกเทศมนตรีตำบลใหม่

0813601766เทศบาลตำบลใหม่

 นางกนกพิชญ์  อากาศวิภาต

รองปลัดเทศบาล

รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาล 

094-5313663

 1. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (ปูทับผิวจราจรเดิม) บ้านถนนถั่ว หมู่ที่ 9 ถึง บ้านถนนถั่ว หมู่ที่ 10 (จากสามแยกโรงเรียนถนนถั่ว ถึง วัดใหม่รุ่งอรุณ) (e-bidding)      20 พ.ค. 67 19
 2. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (ปูทับผิวจราจรเดิม) บ้านหัวถนน หมู่ที่ 1 ถึง บ้านใหม่ หมู่ที่ 12 (จากถนนลาดยางทางหลวงแผ่นดิน 2067 ถึงหลังวัดใหม่กลอ)(e-bidding)      20 พ.ค. 67 18
 3. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านใหม่กลอ หมู่ที่ 8 ถึง บ้านท่าระแวก หมู่ที่ 7 (ต่อจากถนน คสล.สายบ้านนายมานะ ปูนกลาง ถึง บ้านนายบุญส่ง ปลั่งกลาง)      14 พ.ค. 67 39
 4. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านจันดุม หมู่ที่ 6 (ซอยบ้านนางเกตุ วงศ์สานศรี)      14 พ.ค. 67 41
 5. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเพราม หมู่ที่ 4 (ซอยบ้านนางหลง เม่ากลาง)      14 พ.ค. 67 39
 6. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสี่เหลี่ยม หมู่ที่ 2 (ซอยบ้านนายประจักษ์ นันกลาง)      14 พ.ค. 67 37
 1. ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ก.ค. 2564 619

 2. ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ก.ค. 2564 687

 3. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เลียบคลองลำเหมืองกลาง หมู่ที่ ๑,๒ ตำบลกุดจิก จำนวน ๒ ช่วง มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑,๘๘๘ ตารางเมตร เทศบาลตำบลกุดจิก อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 3 ส.ค. 2564 629

 4. ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนเทศบาล ๑๖ หมู่ที่ ๔ ตำบลนากลาง จำนวน ๒ ช่วง มีพื้นที่ปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า ๗๙๔ ตารางเมตร พร้อมตีเส้นจราจร เทศบาลตำบลกุดจิก อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 3 ส.ค. 2564 617

 5. ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 ก.ค. 2564 652

 6. ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 ก.ค. 2564 736

 1. ประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลใหม่ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566      9 พ.ย. 66 430
 2. ประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลใหม่ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566      9 พ.ย. 66 340
 3. ประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลใหม่ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566      9 พ.ย. 66 333
 4. ประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลใหม่ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566      9 พ.ย. 66 743
 5. ประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลใหม่ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566      9 พ.ย. 66 346
 6. ประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลใหม่ สมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่2 พ.ศ.2565      28 พ.ย. 65 551
 1. รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566      4 ม.ค. 67 316
 2. รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565(ระหว่างเดือนเมษายน 2565-เดือนกันยายน 2565 ไตรมาส 3-4)ส      3 ม.ค. 66 534
 3. รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.2564-เดือนมีนาคม พ.ศ.2565) ไตสมาส 1-2      30 มิ.ย. 65 733
 4. รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564      18 มี.ค. 65 617
 5. รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563      18 มี.ค. 65 714
 6. รายงานแสดงผลการปฎิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรีตำบลใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2563      4 ม.ค. 64 679
Line / Facebook
ช่องทาง ร้องเรียน ร้องทุกข์

Q&A ถาม-ตอบ

ผลิตภัณฑ์ OTOP

  
  
  
  
  
วีดีโอ กิจกรรม

อ่านทั้งหมด
กระดานถาม ตอบ

ที่พักนครนายก ที่พักบรรยากาศชิวๆ โดย Marryone 18 มี.ค. 65 0 14340
ทดสอบ โดย Art123 11 ม.ค. 65 2 651
สอบถามค่ะ โดย แอดมิน 15 ก.พ. 64 1 614
แหล่งท่องเที่ยว


  
  
  
  
  
เว็บลิงค์

รวมลิงค์
สถิติ
ip ของคุณ คือ 3.230.154.90
ออนไลน์ 2 คน
ผู้เข้าชมวันนี้ 61 คน
ผู้เข้าชมเดือนนี้ 1840 คน
ผู้เข้าชมปีนี้ 9152 คน
ผู้เข้าชมทั้งหมด 86952 คน
เริ่มนับ วันที่ 4 ก.พ. 2559